Algemene voorwaarden

Van Oosterwijk Online, statutair gevestigd te (4811 VL) Breda aan de Middellaan 143, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 61247529, hierna te noemen: ‘FITCHEF.NL’

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FITCHEF.NL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FITCHEF.NL en de klant. 1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 1.4 FITCHEF.NL kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email. 1.5 FITCHEF.NL behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, leveringen te weigeren.

2. Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van FITCHEF.NL zijn vrijblijvend, tenzij door FITCHEF.NL schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt. 2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door FITCHEF.NL aangeboden goederen, digitale inhoud en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FITCHEF.NL niet. 2.4 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FITCHEF.NL opgegeven gegevens waarop FITCHEF.NL haar aanbieding baseert. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met FITCHEF.NL komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 3.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FITCHEF.NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FITCHEF.NL is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FITCHEF.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal FITCHEF.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 3.5 FITCHEF.NL kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien FITCHEF.NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 3.6 FITCHEF.NL zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van FITCHEF.NL waar de klant met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. g. in geval van een duurtransactie is de bepaling in dit lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4. Herroepingsrecht e-books

4.1 De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van e-books gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. FITCHEF.NL mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4.2 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 4.3 Indien FITCHEF.NL de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 4.4 Indien FITCHEF.NL de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen. 4.5 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan FITCHEF.NL. 4.6 De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. FITCHEF.NL heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen. 4.7 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 4.8 Als FITCHEF.NL de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 4.9 FITCHEF.NL vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door FITCHEF.NL in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij FITCHEF.NL aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 4.10 FITCHEF.NL gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 4.11 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft FITCHEF.NL de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5. Uitsluiting herroepingsrecht

FITCHEF.NL kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als FITCHEF.NL dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 5.1 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en/of indien de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra FITCHEF.NL de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 5.2 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 5.3 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Prijzen

5.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 5.5 In afwijking van het vorige lid kan FITCHEF.NL producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar FITCHEF.NL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 5.6 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 5.7 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien FITCHEF.NL dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Betaling

6.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 6.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FITCHEF.NL te melden. 6.3 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door FITCHEF.NL is gewezen op de te late betaling en FITCHEF.NL de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FITCHEF.NL gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

7. Klachten

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FITCHEF.NL. 7.2 Bij FITCHEF.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FITCHEF.NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 7.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8. Geschillen

8.1 Op overeenkomsten tussen FITCHEF.NL en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Geschillen die tussen FITCHEF.NL en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen FITCHEF.NL en de klant gesloten overeenkomst, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.