Voorwaarden

FitChef B.V. (hierna “FitChef” of “wij”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke bezig is met de verkoop van online lidmaatschappen die toegang bieden tot recepten, weekmenu’s en boodschappenlijstjes en andere lifestyle diensten en producten die aansluiten bij de persoonlijke behoefte, doelstelling en voorkeuren van de gebruiker, waarmee het proces van gezond en/of gevarieerd eten en het bestellen van boodschappen wordt vereenvoudigd, statutair gevestigd te Breda (4819 BC) aan de Cimburgalaan 2, met mailadres: [email protected], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76435008.

1. Definities

Sommige woorden beginnen met een hoofdletter in bepaalde delen van de tekst. Dit gebeurt om extra nadruk te leggen op de specifieke betekenis die aan deze woorden wordt gegeven, zoals hieronder uitgelegd.

1.1 Klant (of Klanten): de consument(en) die een overeenkomst aangaat/aangaan met FitChef.
1.2 Interface: verwijst naar het specifieke platform, de communicatieomgeving of het systeem dat in eigendom is van FitChef waarop de Klant en FitChef interactie hebben met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst, gegevens uitwisselen en specifieke voorkeuren met betrekking tot gewenste weekmenu’s of recepten doorgeven, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Interface is niet enkel beperkt tot de website van FitChef, doch kan ook op de andere websites van FitChef draaien of op het domein van de Reseller, zonder dat de Reseller toegang heeft tot de applicatie. Deze wordt uitsluitend door FitChef bewerkt.
1.3 Overeenkomst: die tot stand komt in de vorm van een abonnement met verschillende duur periodes, waaronder een proefperiode, 1 maand, 3 maanden of 12 maanden, tussen FitChef en de Klant. Deze overeenkomst ontstaat door het akkoord van de Klant met de Algemene Voorwaarden van FitChef en het doorlopen van de Interface.
1.4 Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst tussen FitChef en de Klant ingaat.
1.5 Voorwaarden: deze (en toekomstige) Algemene Voorwaarden.
1.6 Reseller: een samenwerkingspartner zoals, maar niet beperkt tot, een website, applicatie, influencer, die FitChef promoot in ruil voor commissie.
1.7 Websites: de websites www.fitchef.nl, www.fitchef.com, www.weekschema.nl, die in stand worden gehouden door FitChef B.V., gevestigd te Breda.
1.8 ‘powered by FitChef’: vermelding in de media uitingen van de Resellers waarin staat aangegeven dat zij de diensten van FitChef aanbieden.
1.9 Applicatie: software die op de voorgrond draait en bedoeld is om specifieke taken uit te voeren voor de eindgebruiker (de Klant).
1.10 Persoonsgegevens: de door de Klant verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam, mailadres, intoleranties en dieetvoorkeuren, welke zonder expliciete toestemming door de klant niet met Resellers gedeeld zullen worden. 
1.11 Registratie: aanmelding van de Klant op de Website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier.

2. FitChef: onze identiteit en werkwijze

2.1 FitChef is een Nederlands bedrijf dat diensten aanbiedt vanuit Nederland en voldoet aan het Europese consumentenrecht. FitChef verkoopt en levert weekmenu’s met recepten op basis van de door de Klant opgegeven persoonsgegevens, behoefte en wensen. Dit doet FitChef op basis van de door de Klant ontvangen gegevens in een abonnementsvorm. FitChef verwerkt alle gegevens intern (dat wil zeggen binnen FitChef en de aan haar gelieerde ondernemingen) en deelt deze gegevens niet met derden – behoudens specifieke uitdrukkelijke toestemming van de Klant. FitChef werkt met partners zoals Resellers. Deze partners ontvangen, tenzij uitdrukkelijk door de Klant toegestaan, geen persoonlijke gegevens, zoals namen, dieetvoorkeuren of andere (bijzondere) persoonsgegevens van de Klanten. Dit strenge beleid is bedoeld om de privacy van de Klanten optimaal te waarborgen. Alle gegevens die de Klant met FitChef deelt, blijven strikt bij FitChef om de integriteit van deze gegevens te waarborgen.
2.2 FitChef is expert op het gebied van het verkopen en leveren van weekmenu’s op basis van de behoeftes van de Klant en verzorgt deze diensten zelf in samenwerking met partners ten behoeve van de Klanten. De dienstverlening vindt plaats door FitChef via haar aangesloten websites (onder andere via de website www.weekschema.nl) of op de eigen website van een Reseller via een door hen gekozen (sub)domein. Alle gegevens die de Klant met de Interface van FitChef deelt, worden alleen door FitChef gezien, gelezen, gebruikt en verwerkt voor het genereren van de door de Klant gewenste dienst. Deze informatie wordt zonder expliciete toestemming van de Klant op geen enkele manier gedeeld met Resellers of andere samenwerkingspartners.
2.3 De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om gegevens te verstrekken op de Websites van FitChef dan wel via het subdomein van de Reseller en deze op elk moment te wijzigen als dat nodig is.
2.4 Bij het aanmeldproces krijgt de Klant de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te geven om gegevens met specifiek genoemde derden te delen. Als de Klant ervoor kiest om gegevens te delen met derden, kan de klant dit gedurende de looptijd van het abonnement op elk moment aanpassen. De toestemming kan ook op elk gewenst moment door de Klant worden ingetrokken, zelfs voor specifieke verwerking doeleinden. Bij een volledige intrekking betekent dit wel dat de diensten door FitChef niet meer kunnen worden geleverd. Zie voor de details het privacybeleid.

3. Navigeren door het aanmeldproces bij FitChef

3.1 Bij het voltooien van het aanmeldproces voor het eerste voedingsadvies (het berekenen van de macro behoefte van de Klant) is het noodzakelijk dat de Klant akkoord gaat met de Voorwaarden en het privacybeleid van FitChef. Zonder het akkoord van de Klant op deze Voorwaarden kan FitChef het aanmeldproces niet afronden. Indien de Klant niet akkoord gaat, zal FitChef geen gegevens delen of ontvangen.
3.2 De Klant heeft twee opties:
(I) Als de Klant akkoord gaat met de Voorwaarden en een Overeenkomst sluit, dan kan de Klant direct verdergaan en gebruik maken van de diensten van FitChef.
(II) (Als de Klant akkoord gaat met de Voorwaarden maar geen Overeenkomst wil sluiten, dan bewaart FitChef een beperkt aantal gegevens volgens het privacybeleid. In dit geval blijft de Klant e-mails van FitChef ontvangen. De Klant kan zich op elk moment afmelden van de ontvangst van deze e-mails. Zodra de Klant dit doet, ontvangt de Klant geen verdere e-mails van FitChef en zullen alle (persoonlijke) gegevens conform het privacybeleid worden verwijderd. Het privacybeleid is te vinden op de website of via https://fitchef.nl/privacybeleid.

4. Samenwerking met partners

4.1 FitChef werkt samen met partners, zoals Resellers. 
4.2 De dienstverlening die wordt aangeboden door FitChef geschiedt enkel en alleen door FitChef. De Klant die op een website van een Reseller terecht komt en diensten van FitChef (of ‘powered by FitChef’) ziet staan en daar op klikt, zal worden doorgeleid naar de Interface van FitChef, welke op het domein van de Reseller of een andere website van FitChef kan draaien. Alle persoonlijke informatie die de Klant vervolgens deelt op de Interface is enkel toegankelijk door FitChef. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld door FitChef, zonder enige vorm van gegevensdeling met Resellers, mits expliciete toestemming van de Klant.
4.3 Voor de samenwerking tussen FitChef en een partner (Resellers) wordt een vergoeding betaald. Bij het vaststellen van voornoemde vergoeding wordt geen enkele persoonlijke informatie van de Klant gebruikt. Herleiding naar een individuele klant is daardoor, mits expliciete toestemming van de Klant, niet mogelijk.

5. De Algemene Voorwaarden

5.1 Deze Voorwaarden (samen met alle andere documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen) bevatten de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op: 
(a) het gebruik van de website door de Klant (https://fitchef.nl/) als ook andere aan FitChef gelieerde websites en subdomeinen van de Resellers) en elke applicatie voor mobiele apparaten of computers ontwikkeld door of namens FitChef (samen de "Website" of "Site"); en 
(b) de aankoop van diensten, op voorwaarde dat de Klant wordt beschouwd als een "consument" zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2011/83 van 25 oktober 2011, zoals van tijd tot tijd omgezet in nationale wetgeving (samen met Richtlijn 2019/771 van 20 mei 2019, Richtlijn 85/374 van 25 juli 1985 en, in het algemeen, EU-wetgeving ten behoeve van consumenten zoals van tijd tot tijd omgezet in nationale wetgeving, aangeduid als de "Consumentenwetgeving").
5.2 Door een bestelling te plaatsen op de Websites gaat de Klant uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord met onze Voorwaarden en het privacybeleid.
5.3 FitChef behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door ze bij te werken op de Sites, hoewel een dergelijke wijziging geen invloed zal hebben op bestellingen die de Klant al bij FitChef heeft geplaatst. Indien FitChef de Voorwaarden in het nadeel van de Klant wijzigt, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te annuleren. De publicatiedatum van de bijgewerkte Voorwaarden wordt beschouwd als de ingangsdatum ervan.

6. Toegang tot de Websites en/of Applicatie van FitChef

Functioneren Website en/of Applicatie:
6.1 Afhankelijk van de naleving van deze Voorwaarden door de Klant (met inbegrip van eventuele andere toepasselijke voorwaarden), verleent FitChef de Klant toegang om gebruik te maken van de diensten die FitChef aanbiedt via haar Websites of Applicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de apparatuur (mobiele telefoon, computer, laptop, notebook, tablet of ander apparaat) voldoet aan alle noodzakelijke technische specificaties die vereist zijn voor toegang tot en gebruik van de Website, en compatibel is met de Website. FitChef kan echter niet altijd garanderen dat de Websites of Applicatie te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneert en/of vrij van virussen zijn. FitChef vraagt de bezoeker dan ook begrip hiervoor.
6.2 Door het bezoeken van de Websites of Applicatie wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen van de bepalingen die in de paragraaf ‘Toegang tot de Website en/of Applicatie van FitChef’ en de Voorwaarden staan, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. FitChef is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door fouten of onjuistheden in de informatie op deze Websites of Applicatie of in het functioneren ervan.

Restricties Website en/of Applicatie FitChef:
6.3 FitChef kan - van tijd tot tijd - de toegang tot bepaalde functies, secties of inhoud van de Websites, of de gehele Websites, beperken tot gebruikers die zich bij FitChef hebben geregistreerd (bijvoorbeeld om de diensten te verbeteren of om de Klant een nog beter aanbod op maat te kunnen doen). 
6.4 De Klant dient ervoor te zorgen dat alle registratiegegevens die zijn verstrekt correct zijn. De klant dient gegevens die nodig zijn om in te loggen vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekendmaken.
6.5 De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met behulp van de inloggegevens en dient FitChef onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of een andere inbreuk op de beveiliging waarvan de Klant op de hoogte is. 
6.6 FitChef behoudt zich het recht voor om inloggegevens op elk moment te deactiveren als de Klant naar mening en oordeel van FitChef niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden of als gegevens die de Klant verstrekt voor registratie als gebruiker onjuist blijken te zijn.

Informatie op de Website:
6.7 FitChef streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen met betrekking tot de diensten op de Websites of Applicatie. Helaas bestaat de kans dat sommige informatie op een bepaald moment niet meer accuraat, compleet of actueel is. FitChef behoudt zich het recht voor om deze informatie dan ook op elk moment aan te passen zonder dat daarvoor een mededeling is vereist aan de Klant. 
6.8 De aanbiedingen en uitingen die FitChef doet zijn van algemene aard. Dit is niet (altijd) passend voor de Klant en geldt dan ook niet altijd in het concrete geval. De Klant kan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op de Websites of Applicatie. De informatie op de Websites, nieuwsbrieven, marketing mails en andere uitingen die FitChef doet, gaat uitsluitend uit van de toepasselijkheid van Nederlands recht.

7. Intellectuele eigendomsrechten FitChef

7.1 Alle uitingen gedaan door FitChef op de Website of Applicatie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze uitingen mogen niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of op een andere manier worden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FitChef.
7.2 FitChef behoudt zich het recht voor om deze disclaimer aan te passen wanneer zij dat wenst. Dergelijke wijzigingen worden niet gecommuniceerd.

8. Toepasselijkheid en aanbiedingen

8.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FitChef en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen FitChef en de Klant. 
8.2 De tekst van deze Voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
8.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. De niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de oude bepaling qua doelstelling, inhoud en bereik.
8.4 FitChef kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
8.5 FitChef behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de te leveren diensten te weigeren met teruggave van de reeds betaalde gelden.

9. Het aanbod

9.1 Alle aanbiedingen van FitChef zijn vrijblijvend, tenzij door FitChef schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
9.2 FitChef biedt een aantal verschillende typen abonnementen aan (Basic, Premium en Pro) Voor elk van de voornoemde abonnementstypes is betaling vereist voordat de Klant hiertoe toegang krijgt.
9.3 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt en welk abonnementstype geldt.
9.4 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FitChef niet.
9.5 Het aanbod gedaan voor FitChef is uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop of doorgifte aan derden, tenzij anders is overeengekomen tussen partijen. 
9.6 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FitChef opgegeven gegevens waarop FitChef haar aanbieding baseert.

10. Totstandkoming van Overeenkomsten

10.1 Een Overeenkomst met FitChef komt tot stand op de Interface en op het moment dat de Klant overgaat tot aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10.2 De Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 8.1 en 10.1 wordt aangegaan tussen FitChef als dienstverlener en de Klant als zijnde gebruiker.
10.3 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen met uitzondering van artikel 23 van de Voorwaarden.
10.4 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FitChef onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FitChef bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
10.5 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FitChef passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt FitChef voor een veilige webomgeving. FitChef zal bij elektronische betaling door de Klant, daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht (laten) nemen.
10.6 Voor het aanmaken van een account en het plaatsen van een bestelling bij FitChef dient de Klant achttien (18) jaar of ouder te zijn. Dientengevolge dat FitChef geen diensten verkoopt en levert aan personen onder de achttien (18) jaar. Bij het gebruik van de diensten van FitChef moet u altijd de juiste informatie verstrekken en uw echte identiteit gebruiken. Zoals verder beschreven in artikel 9.6 moet u uw contactgegevens up-to-date houden. Het gebruik van informatie die niet aan u toebehoort of waarvoor u op een andere manier niet bevoegd bent, of het gebruik van de diensten van FitChef op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, wordt beschouwd als misbruik. 
10.7 FitChef zal uiterlijk bij levering van de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het mailadres van FitChef waar de Klant met klachten terecht kan.
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief BTW
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst 
f. het modelformulier voor herroeping;
g. in geval van een duurtransactie is de bepaling in dit lid slechts van toepassing op de eerste levering.

11. Herroepingsrecht voor Klanten bij levering van diensten

11.1 Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn begint bij het aangaan van de Overeenkomst.
11.2 Het herroepingsrecht geldt niet indien de dienst volledig is geleverd. De Klant verklaart met het plaatsen van de bestelling en akkoord gaat met de Voorwaarden dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de dienst volledig is geleverd.
11.3 De Klant heeft met het online aanvragen van de dienst uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven voor het uitvoeren van de dienst. De Klant moet naar rato betalen voor de geleverde diensten, tot het moment dat de Klant een beroep doet op het herroepingsrecht.
11.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door FitChef bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ter vergemakkelijking van het uitoefenen van het herroepingsrecht heeft FitChef bij de bevestigingsmail die de Klant ontvangt een herroepingsformulier bijgevoegd. Ook kan het herroepingsformulier onderaan deze Voorwaarden (artikel 24 e.v.) worden gevonden.

12. Duur, verlenging en einde van de Overeenkomst

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van drie (3) of twaalf (12) maanden, tenzij anders tussen partijen wordt overeengekomen. 
12.2 Na ommekomst van de tussen FitChef en de Klant overeengekomen minimumduur wordt de Overeenkomst automatisch omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
12.3 Gedurende de overeengekomen minimumduur kan de Overeenkomst door de Klant niet tussentijds worden opgezegd.
12.4 Na ommekomst van de tussen partijen overeengekomen minimumduur in artikel 12 lid 1, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
12.5 Opzegging vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan FitChef (al dan niet via elektronische weg) en met inachtneming van de daartoe geldende opzegtermijn.
12.6 De opzegtermijn gaat in op het moment dat FitChef de opzegging ontvangen heeft. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Klant voort.
12.7 Gedurende de overeengekomen minimumduur en na ommekomst daarvan, is FitChef gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
12.8 FitChef is daarnaast bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt, doch niet beperkt tot, de situatie dat de Klant gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting en/of de omstandigheid dat FitChef vanwege een niet aan hem toe te rekenen oorzaak langdurig of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren.
12.9 FitChef kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht;
a) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant.

13. Prijzen

13.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
13.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Het is de Klant toegestaan om bij voornoemde wijziging de Overeenkomst te doen ontbinden.
13.3 FitChef kan vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst overgaan tot een prijsverhoging. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst geven de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
13.4 FitChef heeft het recht om de tarieven jaarlijks te verhogen volgens de CBS consumentenprijsindex. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, zullen de prijzen niet worden verlaagd.
13.5 De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

14. Betaling

14.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan gelijktijdig met het sluiten van de Overeenkomst voor de gehele overeengekomen minimumduur.
14.2 Betaling vindt vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling plaats via automatische incasso, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken.
14.3 FitChef kan een door haar te bepalen externe partij op laten treden als incassant van de maandelijkse abonnementsgelden.
14.4 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FitChef te melden.
14.5 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door of namens FitChef is gewezen op de te late betaling en FitChef de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is FitChef gerechtigd de door of namens hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,=.
14.6 FitChef is gerechtigd om in geval van te late betaling en na ommekomst van de termijn zoals bedoeld in artikel 14.5 haar dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Indien de Klant zijn verplichtingen alsnog nakomt, zal FitChef de dienstverlening continueren. De Klant blijft over de periode van opschorting verplicht de overeengekomen bedragen te betalen.

15. Verplichtingen voor Klanten

15.1 Bij de samenstelling van recepten en weekmenu's houdt FitChef zorgvuldig rekening met de door de Klant opgegeven intoleranties/dieetvoorkeuren. Desalniettemin is het mogelijk dat een of meerdere onderdelen van recepten of weekmenu's, in strijd zijn met deze opgegeven intoleranties/dieetvoorkeuren. FitChef kan niet garanderen dat bij de geleverde dienst de door de Klant opgegeven intoleranties en/of dieetvoorkeuren steeds volledig worden gevolgd. De Klant is gehouden de getoonde recepten en/of weekmenu’s steeds zelf te controleren op producten/ingrediënten, die de Klant wil of moet vermijden.
15.2 De recepten en weekmenu’s worden samengesteld op basis van de door de Klant opgegeven persoonlijke gegevens, zoals (niet-limitatief) lengte, gewicht, leeftijd, geslacht en doel, onder andere voor het berekenen van voedingswaarden. De Klant is verplicht FitChef te voorzien en voorzien te houden van de juiste persoonlijke gegevens, zodat FitChef een zo optimaal mogelijk dienst voor de Klant kan samenstellen.

16. Garantie voor Klanten

16.1 De diensten van FitChef zijn gericht op een resultaat, zonder dat de gewenste resultaten zijn te garanderen.
16.2 Voorts dient de afgeleverde zaak aan de overeenkomst te beantwoorden.
16.3 De Klant is gehouden de geleverde dienst te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de dienst hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien er sprake is van een gebrek, brengt de Klant FitChef onmiddellijk na het ontdekken ervan, op de hoogte.
16.4 De garantie vervalt wanneer:
a. De Klant de dienst zelf heeft aangepast of door derden heeft laten aanpassen.
b. Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de Klant.
c. Een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik, dan wel na verwerking of bewerking op een andere dan de voorgeschreven wijze.
d. Het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop FitChef geen invloed kan uitoefenen.
16.5 FitChef spant zich in haar diensten zonder onderbrekingen of storingen aan de Klant te leveren. Het is technisch onmogelijk om iedere storing of onderbreking in de dienstverlening te voorkomen, terwijl ook noodzakelijk onderhoud kan zorgen voor een storing of onderbreking in de dienstverlening. De Klant heeft in geval van een storing of onderbreking in de dienstverlening geen recht op compensatie of andere vorm van vergoeding. 
16.6 De Klant dient zich te houden aan de eisen zoals omschreven in ‘Toegang tot de Sites en/of Applicatie van FitChef’.

17. Aansprakelijkheid

17.1 De aansprakelijkheid van FitChef is in alle gevallen - behoudens opzet dan wel aan opzet grenzende roekeloosheid - beperkt tot maximaal twee maal de maandelijkse abonnementstermijn. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van FitChef beperkt tot een bedrag van maximaal € 500.
17.2 FitChef is geenszins aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van foutieve, onjuiste en/of onvolledige gegevens die zijn verstrekt door de Klant, daaronder ook begrepen eventuele intoleranties van Klanten. De Klant heeft een eigen zorgplicht om de recepten en producten/ingrediënten zorgvuldig te controleren op allergenen. 
17.3 Genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden behoudens voor zover uit de wettelijke bepalingen over de verplichting tot schadevergoeding voor de Klant dwingendrechtelijk anders volgt.

18. Overmacht

18.1 In geval van overmacht heeft FitChef het recht de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat FitChef gehouden is tot het vergoeden van direct of indirecte schade of nakoming van de overeenkomst, tenzij de schade werd veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid
18.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatie storingen / storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden (waaronder begrepen arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel), bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, boycotacties, de gevolgen van natuurgeweld, verhindering van de mogelijkheid van nakoming als gevolg van wettelijke maatregelen waaronder sancties door de bevoegde toezichthouders, invoerbeperkingen, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheid e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door FitChef bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.
18.3 Indien zich een voornoemde omstandigheid als bedoeld in artikel 18 lid 2 voordoet, zal FitChef – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

19. Privacy

19.1 Om gebruik te maken van de diensten van FitChef verschaft de Klant gegevens, waaronder Persoonsgegevens, van hem zelf aan FitChef. Deze gegevens worden opgeslagen in bestanden van FitChef zelf en worden niet met Resellers gedeeld tenzij de Klant uitdrukkelijk aangeeft dat de Persoonsgegevens met de Reseller gedeeld mogen worden.
19.2 FitChef behoudt zich het recht voor om Persoonsgegevens te verwerken, te verstrekken aan en uit te wisselen met derde partijen, dan wel het uitwisselen en verwerken binnen de groep van gelieerde ondernemingen waarvan FitChef deel uitmaakt, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die is gesloten tussen FitChef en de Klant en/of indien sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt mede verstaan het verstrekken van informatie inzake het optimaal blijven aanbieden van de weekmenu’s en recepten en het optimaliseren van het debiteurenbeleid.
19.3 Het verwerken van Persoonsgegevens betekent onder meer het verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan.
19.4 De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats met als doel:
a. Gevolg te kunnen geven aan de Overeenkomst om gepersonaliseerde weekmenu’s en recepten aan de Klant te kunnen aanbieden;
b. Een administratie bij te houden;
c. Wanneer dit door de Klant is toegestaan om hem te informeren over zaken aangaande gekozen diensten en/of producten of de Klant te informeren over andere activiteiten of aanbiedingen gerelateerd aan FitChef. 
19.5 De verwerking van Persoonsgegevens op de website van een partner (Reseller) van FitChef vindt enkel plaats middels de Interface dat onder de verantwoordelijkheid van FitChef staat. 
19.6 De Klant heeft recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan de Klant verzoeken om correctie of verwijdering van zijn Persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

20. Intellectuele eigendom

20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam FitChef en de Interface berusten uitsluitend bij FitChef en/of haar licentienemers. Dit materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, film, digitaal of op enige andere wijze.

21. Klachten

21.1 FitChef zet zich in om de Klant(en) uitzonderlijke service te verlenen. Indien de Klant echter, om welke reden dan ook, niet volledig tevreden is met de Dienst, nodigt FitChef de Klant uit om eerst het Geld-terug-garantiebeleid (artikel 27) door te nemen alvorens een klacht in te dienen. De Klant is echter gerechtigd gebruik te maken van de in artikel 21 genoemde klachtenprocedure.
21.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de Klant de klacht had kunnen ontdekken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FitChef.
21.3 Bij FitChef ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FitChef binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
21.4 FitChef heeft een Klachtenprocedure welke valt te raadplegen op https://fitchef.nl/klachtenprocedure

22. Geschillen en bevoegde rechter

22.1 Op overeenkomsten tussen FitChef en de Klant waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die de Klant op grond van het dwingende recht van het land van de woonplaats geniet, onverlet.
22.2 Geschillen die tussen FitChef en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen FitChef en de Klant gesloten overeenkomst, kunnen door FitChef behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, mede door de bevoegde rechter te Breda worden behandeld. Dit met dien verstande dat de Klant vanaf het moment nadat FitChef zich op deze bepaling heeft beroepen een maand de tijd heeft om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

23. Wijziging Overeenkomst

23.1 FitChef behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen – om te anticiperen op toekomstige wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving -  indien daar aanleiding voor zal zijn.
23.2 Indien FitChef het voornemen heeft om de Voorwaarden te wijzigen dan zal zij de Klant ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. 
23.3 Behoudens voorgaande mogelijkheid tot het eenzijdig wijzigen van de Voorwaarden heeft de Klant het recht om bij - een ingrijpende wijziging van de Voorwaarden – de overeenkomst te doen ontbinden (artikel 6:237 onder c BW). Van een dergelijke bevoegdheid is geen sprake indien de wijziging noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van FitChef. De Klant kan de overeenkomst opzeggen via het account dat de Klant heeft bij FitChef of via de klantenservice van FitChef met inachtneming van de afspraken inzake wijzigen, opschorten, herroepen en opzeggen van de overeenkomst. 
23.4 Indien en voor zover de Klant niet gebruik maakt van de mogelijkheid tot (tijdige) opzegging c.q. beëindiging, en de Klant blijft gebruik maken van de diensten van FitChef ondanks de aangekondigde ingangsdatum van de (nieuwe) Voorwaarden, dan zijn deze voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de rechtsverhouding tussen FitChef en de Klant.

24. Herroepingsformulier FitChef / Withdrawal form

24.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst zonder opgaaf van een reden de overeenkomst met FitChef te herroepen. Dit recht heeft de Klant onder meer uit hoofde van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
24.2 Om dit recht in te kunnen roepen dient de Klant het modelformulier voor herroeping / ontbinding in te vullen en terug te zenden. Ook kan de Klant de overeenkomst ontbinden door FitChef een e-mail ([email protected]) te sturen met de informatie uit dit document.

Postadres:
FitChef B.V.
Cimburgalaan 2 
4819 BC Breda

25. Uitoefenen herroepingsrecht Klant

25.1 Om het herroepingsrecht – met succes – uit te oefenen, moet FitChef, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van dit modelformulier voor herroeping / ontbinding. De Klant is hiertoe echter niet verplicht.

26. Consequenties herroeping

26.1 Indien de Klant het recht op herroeping uitoefent, dan zal FitChef alle betalingen die de Klant tot op dat moment heeft gedaan terugbetalen op het bij FitChef bekende rekeningnummer. Dit geldt niet in alle gevallen, in het bijzonder indien de dienst al gedeeltelijk is geleverd en FitChef van de Klant een betaling naar rato kan verlangen (zie artikel 11 lid 3 van de Algemene Voorwaarden).

27. Geld-terug-garantiebeleid

27.1 In aanmerking komen voor Geld-terug-garantie: Deze geld-terug-garantie is uitsluitend van toepassing op de initiële aankoop van een abonnementsplan via onze website, met een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de aankoopdatum. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, moet de klant aantonen dat hij zich heeft gehouden aan de servicegebruiksrichtlijnen van FitChef en tegelijkertijd ontevredenheid uiten over de ontvangen waarde. 
27.2 Claimproces: Om een terugbetaling aan te vragen onder onze geld-terug-garantie, neem contact op met ons klantenserviceteam binnen de periode van 14 dagen op [email protected]. Geef uw abonnementsnummer, het e-mailadres dat is gebruikt voor registratie, en een korte uitleg waarom de service niet aan de verwachtingen voldeed. Het FitChef-team zal uw claim beoordelen, kan om aanvullende informatie vragen of feedback vragen over het verbeteren van de FitChef-service, en zal goedgekeurde terugbetalingsverzoeken binnen 7 dagen verwerken, met creditering naar de oorspronkelijke betaalmethode. 
27.3 Beperkingen en uitsluitingen: Deze garantie geldt niet voor aanvullende aankopen of verlengingen van het abonnement. Terugbetalingen zijn beperkt tot het abonnementsgeld dat is betaald voor de eerste factureringscyclus en dekken geen extra kosten of vergoedingen, inclusief transactiekosten of kosten voor aanvullende diensten. De geld-terug-garantie heeft geen invloed op enige wettelijke rechten onder toepasselijk recht.
27.4 Definitieve kwijting en vrijwaring van vorderingen: Door de terugbetaling onder de FitChef Geld-terug-garantie te accepteren, erkent de klant dat dit een volledige en definitieve afwikkeling en kwijting inhoudt van alle verplichtingen, aansprakelijkheden en vorderingen tegen FitChef met betrekking tot of voortvloeiend uit het abonnement van de klant. Dit omvat bekende of onbekende vorderingen, eisen, geschillen of oorzaken van handelen tegen FitChef met betrekking tot de geabonneerde service. 
27.5 Geen verdere vorderingen: Na ontvangst van de terugbetaling stemt de klant ermee in geen verdere vorderingen, acties of juridische procedures tegen FitChef te initiëren met betrekking tot de terugbetaalde abonnementsservice. Deze definitieve kwijting is bindend en afdoende voor de klant en zijn erfgenamen, executeurs, beheerders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
27.6 Begrip en Overeenkomst: Het is begrepen dat deze vrijwaring van vorderingen een belangrijke en bindende juridische overeenkomst is. Door de geld-terug-garantie en de bijbehorende terugbetaling te accepteren, bevestigt de klant dat hij/zij dit volledig heeft gelezen, begrepen en instemt met deze voorwaarden. Als de klant vragen heeft of opheldering nodig heeft over deze definitieve kwijting en vrijwaring van vorderingen, moedigt FitChef de klant aan om contact op te nemen met het klantenserviceteam voordat hij doorgaat met het verzoek tot terugbetaling.
27.7 FitChef behoudt zich het recht voor om dit Geld-terug-garantiebeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Het beleid dat van kracht is op het moment van aankoop van de klant is echter van toepassing op het verzoek tot terugbetaling.

Deze tekst en pagina is voor het laatst gewijzigd op: 02-03-2024

Modelformulier voor herroeping / ontbinding
Dit formulier alleen invullen en mailen naar [email protected] als u de overeenkomst wil herroepen.

Aan FitChef B.V.

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn overeenkomst betreffende de weekmenu’s wil herroepen. 

Besteld op: 
Naam: 
Mailadres: