⏰ 42% korting op jaarlidmaatschap!

2d03u55m15s

Voorwaarden

FitChef B.V., statutair gevestigd te (4819 BC) Breda aan de Cimburgalaan 2 ([email protected]) ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 76435008, hierna te noemen: ‘FitChef’.

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FITCHEF en op elke overeenkomst tussen FITCHEF en de klant. 
1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
1.4 FITCHEF kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
1.5 FITCHEF behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, leveringen te weigeren. 

2. Het aanbod

1.1 Alle aanbiedingen van FITCHEF zijn vrijblijvend, tenzij door FITCHEF schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
1.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt. Is niets vermeld dan is een aanbod geldig tot het moment van intrekking met dien verstande dat een aanbod nimmer langer dan drie maanden geldig zal zijn tenzij expliciet anders aangegeven door FITCHEF.   
1.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door FITCHEF aangeboden goederen, digitale inhoud en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FITCHEF niet.
1.4 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FITCHEF opgegeven gegevens waarop FITCHEF haar aanbieding baseert. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met FITCHEF komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 
3.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FITCHEF onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FITCHEF is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FITCHEF passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal FITCHEF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.5 FITCHEF kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien FITCHEF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.6 FITCHEF zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van FITCHEF waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in dit lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4. Prijzen

1.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
1.2 In afwijking van het vorige lid kan FITCHEF producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar FITCHEF geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
1.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
1.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien FITCHEF dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. Betaling

5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst danwel, indien dat eerder is, de dienst zelf heeft ontvangen.  Bij een doorlopende levering van diensten vangt dit moment waarop voor het eerst de dienst geleverd is. 
5.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FITCHEF te melden.
5.3 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, na het verstrijken van de in art. 6:119a lid 2 Bw genoemde termijn, de wettelijke handelsvertragingsrente van art. 6:119a BW verschuldigd en is FITCHEF gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daarop volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=. Dit alles met een minimum van € 40,=. 

6. Garantie voor klanten

6.1 De klant heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product. 
6.2. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. 
6.3 Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet. 
6.4 De garantie vervalt indien:
a. De klant een product zelf heeft aangepast of door derden heeft laten repareren dan wel aanpassen.
b. Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de klant.
6.5. De klant brengt de Ondernemer onmiddellijk na het ontdekken van een gebrek aan het product van het gebrek op de hoogte.

7. Reclamatie bij een overeenkomst met een zakelijke klant 

7.1  De klant dient binnen veertien (14) dagen na levering te reclameren. Indien sprake is van een verborgen gebrek dient de klant binnen veertien (14) dagen nadat hij in redelijkheid het gebrek had kunnen kennen, te reclameren. Reclamatie dient plaats te vinden per aangetekend schrijven en dient onderbouwd te zijn. 
7.2  Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 
7.3  Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de FITCHEF.
7.4 Bij tijdige reclamatie wordt Fitchef in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen het gebrek te verhelpen. Eerst indien na ommekomst van deze termijn het gebrek niet afdoende is verholpen terwijl Fitchef wel afdoende in de gelegenheid is gesteld om dit gebrek te verhelpen, is ontbinding van de overeenkomst danwel enige actie tot vergoeding van de schade juridisch mogelijk.   

8. Overmacht bij een overeenkomst met een zakelijke klant

8.1  In geval van overmacht heeft FITCHEF het recht de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat FITCHEF gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.  
8.2  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld, verhindering van de mogelijkheid van nakoming als gevolg van wettelijke maatregelen waaronder sancties, invoerbeperkingen e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door FITCHEF bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

9. Aansprakelijkheid 

9.1   De aansprakelijkheid van FITCHEF is in alle gevallen - behoudens opzet danwel aan opzet grenzende roekeloosheid - beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Fitchef beperkt tot een bedrag van maximaal € 500.
9.2   FITCHEF is in geen enkel geval - behoudens opzet danwel aan opzet grenzende roekeloosheid - aansprakelijk voor indirecte en afgeleide schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
9.3   FITCHEF is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden. 
9.4 De klant vrijwaart FITCHEF voor aanspraken van derden terzake de door Fitchef geleverde diensten. Dit behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

10. Geschillen

10.1 Op overeenkomsten tussen FITCHEF en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen die tussen FITCHEF en de klant mochten ontstaan, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Laatste update: januari 2021