Voorwaarden (OUD)

FitChef B.V., statutair gevestigd te (4814DB) Breda aan de Smederijstraat 2, met mailadres: [email protected], ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 76435008, tevens handelend onder de naam: ‘weekschema.nl’, hierna te noemen: ‘FitChef’.

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FitChef en op elke overeenkomst tussen FitChef en de reseller.
1.2 Deze algemene voorwaarden zien specifiek op de door FitChef aan de reseller aangeboden dienst, waarbij met name langs digitale weg gepersonaliseerde weekmenu’s door FitChef worden aangeboden aan de eindklant (zijnde een natuurlijk persoon) van de reseller, die passen bij de leefstijl van de eindklant en de door de eindklant nagestreefde doelen. Dit via de website weekschema.nl, danwel via integratie in de website en/of app van de reseller en waarbij er tussen de reseller en de eindklant daartoe een overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan in de vorm van een abonnement.
1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de reseller ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de reseller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de reseller langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven.
1.5 FitChef kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
1.6 FitChef behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, leveringen te weigeren.

2. Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van FitChef zijn vrijblijvend, tenzij door FitChef schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt. Is niets vermeld dan is een aanbod geldig tot het moment van intrekking, met dien verstande dat een aanbod nimmer langer dan drie maanden geldig zal zijn tenzij expliciet anders aangegeven door FitChef.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door FitChef aan de resellers aangeboden goederen,digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod binden FitChef niet.
2.4 Reseller staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FitChef opgegeven gegevens waarop FitChef haar aanbieding baseert. Elk aanbod
bevat zodanige informatie, dat voor de reseller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met FitChef komt tot stand op het moment van aanvaarding door de reseller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen, tenzij anders tussen partijen is
overeengekomen.
3.3 Indien de reseller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FitChef onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod.
3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FitChef passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de reseller elektronisch kan betalen, zal FitChef daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
3.5 FitChef kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de reseller aan zijn betalingsverplichtingen jegens FitChef kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien FitChef op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Duur en einde van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
4.2 De reseller en FitChef kunnen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand
bij overeenkomsten met prepaid resellers zoals bedoeld in artikel 5.2.1 en met onmiddellijke ingang bij overeenkomsten met affilliate resellers zoals bedoeld in
artikel 5.2.2.
4.3 Opzegging vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere partij (al dan niet via elektronische weg) en met inachtneming van de (eventuele)
opzegtermijn.
4.4 De opzegtermijn gaat in op het moment dat de andere partij de opzegging ontvangen heeft. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de
reseller onverkort voort.
4.5 FitChef is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder
geval aangemerkt de situatie dat de reseller gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting en/of de omstandigheid dat FitChef vanwege een niet aan hem toe te rekenen oorzaak langdurig of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren.
4.6 Per de einddatum staakt FitChef de levering van de gepersonaliseerde weekmenu’s aan de eindklanten van de prepaid reseller zoals bedoeld in artikel 5.2.1. De
dienstverlening aan de eindklanten van de affilliate resellers zoals bedoeld in artikel 5.2.2 zal door FitChef na de einddatum worden voortgezet, tenzij tussen
partijen anders wordt overeengekomen.
4.7 De reseller draagt zorg voor opzegging van de overeenkomsten met haar eindklanten.

5. Prijzen

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
5.2 FitChef kent drie prijsstructuren, te weten:
5.2.1 prepaid resellers: een prepaid reseller betaalt FitChef maandelijks conform een door partijen overeengekomen tarief per eindklant en/of
groep van eindklanten;
5.2.2 affiliate resellers: een affiliate reseller machtigt FitChef om namens de affiliate reseller als incassant op te treden jegens de eindgebruiker. FitChef voldoet
maandelijks aan de affilliate reseller een door partijen overeengekomen percentage (‘recurring commissie’) van de daadwerkelijk ontvangen netto geïncasseerde gelden van de eindgebruikers;
5.2.3 B2B affilliate referrel programma: een affiliate reseller die een andere partner/reseller aandraagt bij FitChef, waarna vervolgens een overeenkomst als affiliate reseller tussen FitChef en deze partij tot stand komt, heeft recht op een overeengekomen percentage (’recurring commissie’) van de daadwerkelijk ontvangen netto geïncasseerde gelden van de eindgebruikers van de door hem aangedragen partner/affiliate reseller en, indien aan de orde, eveneens op een overeengekomen percentage (‘recurring commissie’) van de daadwerkelijk ontvangen (netto) geïncasseerde gelden van de daarop door de eerste partner/affiliate reseller, daaropvolgende aangedragen partner/affiliate reseller.
5.3 Ten opzichte van de prepaid resellers zoals bedoeld in artikel 5.2.1 zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kan FitChef eenzijdig over gaan tot prijsverhogingen. FitChef heeft daarnaast het recht het vaste tarief jaarlijks te verhogen conform de CBS consumentenprijsindex. Als de CBS
consumentenprijsindex negatief is, zullen de prijzen niet worden verlaagd.
5.4 De overeengekomen percentages recurring commissie en/of de commissiestructuur zoals bedoeld in artikel 5.2.2. en 5.2.3 kunnen door FitChef eenzijdig worden
aangepast.
5.5 Met ‘netto geïncasseerde gelden van de eindgebruikers’ zoals genoemd in dit artikel wordt bedoeld: de van de eindgebruikers in enige maand ontvangen gelden, dit onder aftrek van aan de eindgebruikers op enig moment geretourneerde gelden, bijvoorbeeld als gevolg van een refund, chargeback en/of gestorneerde automatische
incasso. Als gevolg hiervan kan er op enig moment een negatief commissiesaldo ontstaan, welk negatieve saldo in principe wordt verrekend met toekomstige
commissies. Indien er op de einddatum van de overeenkomst sprake is van een negatief commissiesaldo, is de affiliate reseller verplicht het negatieve commissiesaldo binnen vier weken na de einddatum aan FitChef te voldoen.
5.6 Deelname door een affilliate reseller aan het B2B affilliate referrel programma is vrijwillig en kosteloos.
5.7 FitChef ontsluit ten behoeve van de resellers via de website fitchef.nl een gepersonaliseerd dashboard, voor onder andere het beheren van klant(gegevens) en -
indien van toepassing – het inzien van commissies.
5.8 De in het aanbod van producten of diensten genoemde door prepaid resellers zoals bedoeld in artikel 5.2.1 te betalen prijzen zijn exclusief btw. De door affilliate
resellers zoals bedoeld in artikel 5.2.2 en artikel 5.2.3 te ontvangen bedragen zijn inclusief BTW.

6. Betaling

6.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de prepaid reseller verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na
verzending van de factuur aan FitChef te worden voldaan.
6.2 Indien de prepaid reseller niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, na het verstrijken van de in artikel 6.1 geduide termijn de wettelijke handelsvertragingsrente van art. 6:119a BW verschuldigd en is FitChef gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daarop volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=. Dit alles met een minimum van € 40,=.
6.3 FitChef is gerechtigd om in geval van te late betaling en na ommekomst van de termijn zoals bedoeld in artikel 6.1 haar dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Indien de prepaid reseller zijn verplichtingen alsnog nakomt, zal FitChef de dienstverlening continueren. De prepaid reseller blijft over de periode van opschorting verplicht de overeengekomen bedragen te betalen.
6.4 Het door FitChef aan een affiliate reseller verschuldigde percentage van de namens de affilliate reseller geincasseerde netto gelden (‘recurring commissie’) wordt door FitChef maandelijks aan de affilliate reseller voldaan op een door partijen overeen te komen datum. FitChef ontvangt de gelden van de eindklanten via de betaalomgeving ‘Mollie’. Het overzicht uit van Mollie bij het vaststellen van de aan de affilliate reseller commissie prevaleert boven het commissie overzicht op het persoonlijke dashboard. 6.5 Een reseller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FitChef te melden.

7. Reclamatie

7.1 De reseller dient binnen veertien (14) dagen na levering van de dienst door FitChef te reclameren. Indien sprake is van een verborgen gebrek dient de klant binnen veertien (14) dagen nadat hij in redelijkheid het gebrek had kunnen kennen, te reclameren. Reclamatie dient plaats te vinden per aangetekend schrijven en dient onderbouwd te zijn.
7.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de prepaid reseller niet op.
7.3 Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de FitChef.
7.4 Bij tijdige reclamatie wordt FitChef in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen het gebrek te verhelpen. Eerst
indien na ommekomst van deze termijn het gebrek niet afdoende is verholpen terwijl FitChef wel afdoende in de gelegenheid is gesteld om dit gebrek te verhelpen, is
ontbinding van de overeenkomst danwel enige actie tot vergoeding van de schade juridisch mogelijk.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft FitChef het recht de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat FitChef
gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het
onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld, verhindering van de mogelijkheid van nakoming als gevolg van wettelijke maatregelen waaronder sancties, invoerbeperkingen e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door FitChef bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van FitChef is in alle gevallen - behoudens opzet danwel aan opzet grenzende roekeloosheid - beperkt tot maximaal twee maal de
maandfactuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van FitChef beperkt tot een bedrag van maximaal € 500.
9.2 FitChef is in geen enkel geval - behoudens opzet danwel aan opzet grenzende roekeloosheid - aansprakelijk voor indirecte en afgeleide schade, waaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3 FitChef is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden.
9.4 De reseller vrijwaart FitChef voor aanspraken van de eindklanten en/of derden terzake de door FitChef geleverde diensten en/of producten. Dit behoudens opzet of
aan opzet grenzende roekeloosheid.

10.Geschillen

10.1 Op overeenkomsten tussen FitChef en een reseller is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen die tussen FitChef en de reseller mochten ontstaan, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter in
Breda.