Reseller voorwaarden

[fc_reseller:organization], statutair gevestigd te ([fc_reseller:postal_code]) [fc_reseller:locality] aan de [fc_reseller:address_line1], met mailadres: [fc_reseller:internal_email_address]), ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer [fc_reseller:chamber_of_commerce] hierna te noemen: ‘[fc_reseller:organization]’;

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zien specifiek op de door de [fc_reseller:organization] aangeboden dienst, waarbij met name langs digitale weg gepersonaliseerde weekmenu’s worden aangeboden aan de klant, die passen bij de leefstijl van de klant en de door de klant nagestreefde doelen. Dit via de website weekschema.nl, danwel via integratie in de website en/of app van [fc_reseller:organization].

1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.4 [fc_reseller:organization] kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

1.5 [fc_reseller:organization] behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, leveringen te weigeren.

2. Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van [fc_reseller:organization] zijn vrijblijvend, tenzij door [fc_reseller:organization] schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden [fc_reseller:organization] niet.

2.4 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan [fc_reseller:organization] opgegeven gegevens waarop [fc_reseller:organization] haar aanbieding baseert.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met [fc_reseller:organization] komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 De overeenkomst tot dienstverlening zoals bedoeld in artikel 1.1 en 3.1 wordt aangegaan tussen [fc_reseller:organization] als dienstverlener en de klant als zijnde gebruiker.

3.3 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

3.4 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt [fc_reseller:organization] onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door [fc_reseller:organization] bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft [fc_reseller:organization] passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. [fc_reseller:organization] zal bij elektronische betaling door de klant, daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht (laten) nemen.

3.6 [fc_reseller:organization] kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte (laten) stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien [fc_reseller:organization] op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.7 [fc_reseller:organization] zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van [fc_reseller:organization] waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;

g. In geval van een duurtransactie is de bepaling in dit lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van diensten

4.1 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn begint bij het aangaan van de overeenkomst.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet indien de dienst volledig is geleverd. De klant verklaart met het plaatsen van de bestelling dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de dienst volledig is geleverd.

4.3 De klant heeft met het online aanvragen van de dienst uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven voor het uitvoeren van de dienst. De klant moet naar rato betalen voor de geleverde diensten, tot het moment dat de klant een beroep doet op het herroepingsrecht.

4.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door [fc_reseller:organization] bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Duur, verlenging en einde van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van drie (3) of twaalf (12) maanden, tenzij anders tussen partijen wordt overeengekomen.

5.2 Na ommekomst van de tussen [fc_reseller:organization] en de klant overeengekomen minimumduur wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

5.3 Gedurende de overeengekomen minimumduur kan de overeenkomst door de klant niet tussentijds worden opgezegd.

5.4 Na ommekomst van de tussen partijen overeengekomen minimumduur, kan de klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.5 Opzegging vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan [fc_reseller:organization] (al dan niet via elektronische weg) en met inachtneming van de opzegtermijn.

5.6 De opzegtermijn gaat in op het moment dat [fc_reseller:organization] de opzegging ontvangen heeft. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de klant voort.

5.7 Gedurende de overeengekomen minimumduur en na ommekomst daarvan, is [fc_reseller:organization] gerechtigd de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

5.8 [fc_reseller:organization] is daarnaast bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt de situatie dat de klant gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting en/of de omstandigheid dat [fc_reseller:organization] vanwege een niet aan hem toe te rekenen oorzaak langdurig of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren.

6. Prijzen

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.3 [fc_reseller:organization] kan vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst overgaan tot een prijsverhoging. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geven de klant de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.4 [fc_reseller:organization] heeft het recht om de tarieven jaarlijks te verhogen volgens de CBS consumentenprijsindex. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, zullen de prijzen niet worden verlaagd.

6.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7. Betaling

7.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan gelijktijdig met het sluiten van de overeenkomst voor de gehele overeengekomen minimumduur.

7.2 Betaling vindt vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling plaats via automatische incasso, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken.

7.3 [fc_reseller:organization] kan een door haar te bepalen externe partij op laten treden als incassant van de maandelijkse abonnementsgelden.

7.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan [fc_reseller:organization] te melden.

7.5 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door of namens [fc_reseller:organization] is gewezen op de te late betaling en [fc_reseller:organization] de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is [fc_reseller:organization] gerechtigd de door of namens hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,=.

7.6 [fc_reseller:organization] is gerechtigd om in geval van te late betaling en na ommekomst van de termijn zoals bedoeld in artikel 7.5 haar dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Indien de klant zijn verplichtingen alsnog nakomt, zal [fc_reseller:organization] de dienstverlening continueren. De klant blijft over de periode van opschorting verplicht de overeengekomen bedragen te betalen.

8. Verplichtingen voor klanten

8.1 Bij de samenstelling van recepten en weekmenu`s houdt [fc_reseller:organization] zorgvuldig rekening met de door de klant opgegeven allergieën/dieetvoorkeuren. Desalniettemin is het mogelijk dat een of meerdere onderdelen van recepten of weekmenu`s, in strijd zijn met deze opgegeven allergieën/dieetvoorkeuren. [fc_reseller:organization] kan niet garanderen dat bij het geleverde product of dienst de door de klant opgegeven allergieën en/of dieetvoorkeuren steeds volledig worden gevolgd. De klant is gehouden de getoonde recepten en/of weekmenu’s steeds zelf te controleren op product(en), die de klant wil of moet vermijden.

8.2 De recepten en weekmenu’s worden samengesteld op basis van de door de klant opgegeven persoonlijke gegevens, zoals (niet-limitatief) lengte, gewicht, leeftijd, geslacht en doel, onder andere voor het berekenen van voedingswaarden. De klant is verplicht [fc_reseller:organization] te voorzien en voorzien te houden van de juiste persoonlijke gegevens, zodat [fc_reseller:organization] een zo optimaal mogelijk product voor de klant kan samenstellen.

9. Garantie voor klanten

9.1 De klant heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.

9.2 De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

9.3 Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.

9.4 De klant is gehouden de geleverde dienst te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het product of de dienst hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien er sprake is van een gebrek, brengt de klant [fc_reseller:organization] onmiddellijk na het ontdekken ervan, op de hoogte.

9.5 Indien de door [fc_reseller:organization] verstrekte garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd of geleverd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent/leverancier van het product wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

9.6 De garantie vervalt wanneer:

a. De klant een product zelf heeft aangepast of door derden heeft laten aanpassen.

b. Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de klant.

c. Een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik, , dan wel na verwerking of bewerking op een andere dan de voorgeschreven wijze.

d. Het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop [fc_reseller:organization] geen invloed kan uitoefenen.

9.7 [fc_reseller:organization] spant zich in haar diensten zonder onderbrekingen of storingen aan de klant te leveren. Het is technisch ommogelijk om iedere storing of onderbreking in de dienstverlening te voorkomen, terwijl ook noodzakelijk onderhoud kan zorgen voor een storing of onderbreking in de dienstverlening. De klant heeft in geval van een storing of onderbreking in de dienstverlening geen recht op compensatie.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van [fc_reseller:organization] is in alle gevallen - behoudens opzet danwel aan opzet grenzende roekeloosheid - beperkt tot maximaal twee maal de maandelijkse abonnementstermijn. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van [fc_reseller:organization] beperkt tot een bedrag van maximaal € 500.

10.2 [fc_reseller:organization] is in geen enkel geval - behoudens opzet danwel aan opzet grenzende roekeloosheid - aansprakelijk voor indirecte en afgeleide schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden behoudens voor zover uit de wettelijke bepalingen over de verplichting tot schadevergoeding voor de consument dwingendrechtelijk anders volgt.

11.Overmacht

11.1 In geval van overmacht heeft [fc_reseller:organization] het recht de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat [fc_reseller:organization] gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld, verhindering van de mogelijkheid van nakoming als gevolg van wettelijke maatregelen waaronder sancties, invoerbeperkingen e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door [fc_reseller:organization] bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

12.Persoonsgegevens

12.1 [fc_reseller:organization] levert haar diensten in nauwe samenwerking met de besloten vennootschap FitChef B.V., statutair gevestigd te (4814DB) Breda aan de Smederijstraat 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76435008, tevens handelend onder de naam ‘weekschema.nl’. [fc_reseller:organization] zal de persoonsgegevens van de klant zoals opgegeven aan [fc_reseller:organization], delen met weekschema.nl (en vice versa), indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 [fc_reseller:organization] en/of weekschema.nl verwerken de persoonsgegevens van de klant mede voor commerciële doeleinden, zoals marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten in de richting van de klant. Marketing- en verkoopactiviteiten door of namens [fc_reseller:organization] en/of weekschema.nl zullen plaatsvinden zowel na totstandkoming van de overeenkomst, alsook nadat de klant het aanmeldproces gedeeltelijk heeft doorlopen en er (nog) geen overeenkomst tot het leveren van een dienst tot stand is gekomen.

13.Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat de klant de klacht had kunnen ontdekken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij [fc_reseller:organization].

13.2 Bij [fc_reseller:organization] ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door [fc_reseller:organization] binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen [fc_reseller:organization] en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen die tussen [fc_reseller:organization] en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen [fc_reseller:organization] en de klant gesloten overeenkomst, kunnen door [fc_reseller:organization] behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, mede door de bevoegde rechter te Breda worden behandeld. Dit met dien verstande dat de klant vanaf het moment nadat [fc_reseller:organization] zich op deze bepaling heeft beroepen een maand de tijd heeft om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.